Oranjevereniging Veere

Inhuldiging Prins Maurits

Hoewel prins Maurits al voor die tijd meerdere malen in Veere was geweest en in 1587 het slot Laterdale had gekocht om het tot een prinsenhof te laten ombouwen, vond zijn inhuldiging pas plaats op zondag 20 november 1588. De enige gegevens die we hierover hebben, staan vermeld in de rekening van Pieter van Reygersbergh als boekhouder van de fortificatiemeesters over dat jaar. De week voorafgaande aan de inhuldiging timmerden de stadstimmerlieden in het stadhuis een keuken, waarin een maaltijd werd bereid die de prins en de andere gasten na afloop van de eedaflegging door het stadsbestuur kregen aangeboden. De scheepstimmerman Lenaert Lievenssen uit de Warwijksestraat ontving £ 4 : 10 : 0 groten Vlaams ‘over de leveringe van een halff hondert deelen gelevert op het stathuys in [’t] maecken van den nyeuwen keucken’. Ook plaatsten de timmerlieden teertonnen die ’s avonds werden gebruikt om de stad feestelijk te verlichten. Vanwege het groot aantal gasten moesten enkele tafels worden verbreed en andere verlaagd. Tot de genodigden behoorden de leden van de Staten van Zeeland, de gecommitteerde raden van de provincie, het college van de admiraliteit en verschillende edelen. Verder staat in de rekening een post vanwege de aanschaf van ‘twee verghulde beckens dienende om te wasschen, die alsdoen in memorye van dyen dach aen Zijner Excellentie gepresenteert ende geschoncken waere’. De prijs ervan bedroeg £ 114 : 8 : 8 groten Vlaams.
Tijdens het feest werd door de leden van de rederijkerskamer een toneelstuk opgevoerd en de scholieren van de Latijnse school vertoonden ook hun kunsten. Wat op het menu stond is niet bekend, in de rekening is alleen sprake van de levering van wijn, bier, brood, vlees, banket en suiker en de andere ingrediënten worden niet bij naam genoemd. Tot slot werd
‘Jan Cloetinghe camerbode deser stede betaelt de somme van £ 35 : 1 : 9 groten Vlaams over het coopen van alle de spijse int voirnoemde bancket van Zijner Excellentie.’ De gebeurtenis heeft de stad veel geld gekost. De grootste post op de rekening bedraagt £ 423 : 15 : 10 groten Vlaams, waarbij het geschenk voor de prins is inbegrepen. Net als zijn vader wierp prins Maurits tijdens de inhuldiging gedenkpenningen in het publiek. Hierna zou het 163 jaar duren voor er weer een markies in Veere werd ingehuldigd.