Oranjevereniging Veere

Koning Willem III

Van 21 tot 30 mei 1862 maakte koning Willem III een rondreis door de provincie waarbij hij op zondag 25 mei ook Veere aandeed. De hele stad was versierd met slingers van bladeren en bloemen en aan weerszijden van het bordes van het stadhuis wapperden oranje vaandels. Om half een kwamen de koninklijke rijtuigen onder geleide van een Middelburgse erewacht bij de hofstede Trouw voor Goud aan, waar namens de gemeentebesturen van Veere en Vrouwenpolder een erepoort was opgesteld. Hierop stond de tekst: ‘Hulde aan Zijne Majesteit den koning Willem III, de gemeentebesturen van Veere en Vrouwenpolder’. Na een welkomstwoord door burgemeester mr. J. Snijder voegde het rijtuig met daarin het college van burgemeester en wethouders zich bij de stoet, die door een detachement der infanterie werd geopend en gesloten. Onder geleide van een Veerse erewacht, die het zijden vaandel met het wapen van de stad gebruikte dat in 1751 gediend had bij de plechtige inhuldiging van stadhouder Willem IV als markgraaf van Veere, reed de stoet de stad binnen. Bij de Grote Kerk, waar een tweede erepoort was opgericht, werd gestopt om deze te bezichtigen. De kerk was in gebruik als kazerne voor het in Veere gelegerde garnizoen en de koning bekeek de onderofficiers- en soldatenverblijven, de schermzaal, de garnizoensapotheek en de kleding- en wapenmagazijnen. Vervolgens begaf hij zich naar het stadhuis waar in de hal door een vijftigtal schoolkinderen een toepasselijk lied werd gezongen. In de raadzaal had de burgemeester op een tafel de beker van Maximiliaan van Bourgondië laten plaatsen en na een korte uitleg over de bokaal bracht de vorst een heildronk uit op de stad. De vierschaar werd bekeken, alsmede de schilderijen en de drie metalen vuisten die aan de oude rechtspraak herinneren. In zijn toespraak wees de burgemeester op de dringende behoefte aan een nieuwe spuisluis waarmee de haven in een betere toestand gebracht moest worden. Om half drie verliet de vorst het stadhuis en via de Kaai en door de Warwijksepoort reden de rijtuigen de stad weer uit op weg naar Vrouwenpolder.