Oranjevereniging Veere

Welkomstgroet, gezongen door de schoolkinderen op 25 mei 1862

Welkom zij u toegezongen,
Welkom in het oud Ter Veer!
Alle harten, alle tongen
Juichen hier ook u tot eer.
Wij ook zijn hier zaamgeschaard,
Koning, ons zoo lief en waard!

Ja, het diep gezonken Veere
Vest op u zijn hoop, o Vorst!
Dat zijn lot zich gunstig keere,
Daar uw hand den schepter torscht
En het oude Marquisaat
Met ontferming gadesloot.

Sluit den kampstrijd tegen Spanje,
Was het eens vermaard Ter Veer,
Trouw verbonden aan Oranje,
Aan zijn Markgraaf, aan zijn Heer.
Ja, dit mogten wij verstaan
Uit des lands historieblaân.

Veeres schooljeugd paart de stemmen
Met geheel de burgerij;
Laat nu niets ons hart beklemmen
Daar wij juichen vrij en blij!
Eén is aller wensch en zang:
‘Derde Willem leve lang!’