Oranjevereniging Veere

Willem van Oranje en de maaltijden in de Campveerse toren

Willem van Oranje en de maaltijden in de Campveerse toren

Tenminste tot driemaal toe werd Willem van Oranje door het stadsbestuur op een maaltijd in de Campveerse toren onthaald, te weten op 21 juni 1575, 10 april 1580 en 1 september 1583. Alleen in de rekening van de laatste maaltijd staat vermeld dat zijn vrouw er ook bij aanwezig was. Waarschijnlijk heeft het stadsbestuur het prinselijk paar na de inhuldigingsplechtigheid op 10 augustus 1581 ook een maaltijd in de Campveerse toren aangeboden, maar door het ontbreken van een verslag en de stadsrekening van dat jaar is dit niet meer te achterhalen.
Lange tijd heeft men in de vorige eeuw verondersteld dat Willem van Oranje na zijn huwelijk met Charlotte de Bourbon zijn huwelijksmaal in de Campveerse toren heeft gehouden. Doch dit is onjuist. Willem van Oranje is op 12 juni 1575 in Den Briel met Charlotte getrouwd en hun huwelijksmaal vond plaats in Dordrecht. Het misverstand is vermoedelijk ontstaan door een verkeerde interpretatie van de regel ‘om Zijnder Ex.e*) mede te festieren’  in de aanhef van de rekening. Volgens het Middelnederlandsch handwoordenboek van J. Verdam betekent het woord ‘festieren’ iemand uiterlijke eer bewijzen, hem feestelijk ontvangen. De maaltijd in de Campveerse toren vond plaats op 21 juni 1571, negen dagen na de bruiloft en werd de prins door het stadsbestuur aangeboden om hem hiermee geluk te wensen. Twee dagen voor zijn huwelijk was Willem van Oranje ook in Veere en waarschijnlijk heeft de magistraat hem toen de maaltijd beloofd als dank voor hetgeen hij tot dan toe voor de stad had gedaan.
* Excellentie